21 [APR 19] PUBLICITATE Buzau
Duminică, 21 aprilie 2019

(P) DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară Consiliului Local al Municipiului Buzău, miercuri 24 aprilie

Publicitate alte articole de Publicitate
0 voturi 1611 vizualizari 0 comentarii marketing@sansabuzoiana.ro
ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMAR-


D I S P O Z I Ț I E
privind convocarea în şedinţă ordinară a
Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;
În temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru miercuri, 24 aprilie 2019, ora 11,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).  

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău, respectiv de viceprimar, a domnului Neder Andrei și declararea ca vacante a celor două locuri;
2.- proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Stănculea Aurel;
3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2019;
4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2019;
5.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 231/28.09.2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale;
6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău;
7.- proiectul de hotărâre privind numirea provizorie a unui membru în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;
8.- proiectul de hotărâre privind constatarea expirării mandatului de membru numit provizoriu în consiliul de administrație al Societăţii Comerciale "Trans Bus" S.A. Buzău a domnului Mănoiu Georgică şi declararea ca vacant a acestui post;
9.- proiectul de hotărâre privind darea în administrare a cazanului de apă fierbinte (C.A.F.) de 10 G-cal, situat in municipiul Buzău, Aleea Industriilor, nr. 7, jud. Buzău precum și a instalațiilor și echipamentelor aferente ce asigură funcționarea acestuia;
10.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău a domnului Dinu Ilie;
11.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153/26.09.2013 pentru desemnarea reprezentantului municipiului Buzău în adunările generale ale acționarilor Societății Comerciale "RER ECOLOGIC SERVICE" S.A. Buzău;
12.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/11 mai 2017 pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice pentru diferite tipuri de litigii;
13.- proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Dorobanţi 2, bloc A2, ap. 1, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
14.- proiectul de hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Alexandru Marghiloman, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative; 
15.- proiectul de hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Broșteni, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative;
16.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Șoselei „Spătaru” în Șoseaua „București” și schimbarea Șoselei „Pogonele” în Șoseaua „Constanței” din municipiul Buzău; 
17.- proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii „Parcul Vasile Voiculescu”, parcului situat în zona Palatului Comunal din municipiul Buzău;
18.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi  VI;
19.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 316/17.12.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a unor terenuri şi a unui imobil situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău;
20.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a sculpturii „Mareşal Alexandru Averescu” - creaţie artistică originală;
21.- proiectul de hotărâre  pentru darea unui teren din municipiul Buzău, în folosință gratuită, Parohiei Gârlași Buzău, pentru extinderea cimitirului existent;
22.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii dreptului de folosință cu titlu gratuit acordat Academiei de Studii Economice București asupra unor spații pentru învățământ, situate într-un imobil din cartierul Broșteni;
23.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren cu număr cadastral 69.485, aferent unui drum, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 18;
24.- proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea solicitării Consiliului Local al Municipiului Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Buzău a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, situate pe teritoriul municipiului Buzău;
25.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
26.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui  teren situat în municipiul Buzău, limitrof imobilului cu nr. cadastral 6772;
27.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău;
28.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Republicii, nr. 85;
29.- diverse.

Art. 2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

P R I M A R,
Constantin Toma 


                                  CONTRASEMNEAZĂ:
                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
                                    Eduard Pistol

Buzău, 18 aprilie 2019        
Nr. 347Etichete: aprilie |  Buzău |  Consiliului |  convocarea |  DISPOZIŢIE |  Local |  miercuri |  Municipiului |  privin
Voteaza articolul: bun: 0  |  slab: 0   0

Comentarii

Nu exista nici un comentariu adaugat


Ultima ora

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU